WSPARCIE DLA UCZNIÓW

Nasza szkoła jest zaangażowana w ochronę oraz promocję dobrobytu oraz równego traktowania wszystkich uczniów. Kadra nauczycielska, psycholog i pedagog zapewniają uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych holistyczne wsparcie w zakresie rozwoju potencjału naszych wychowanków.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Nasz szkolny psycholog i kadra pedagogiczna koncentrują się na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów i wzmacnianiu ich potencjału, samooceny oraz pewności siebie. Podstawą tych działań jest obserwacja zachowań społecznych, intelektualnych, emocjonalnych oraz motorycznych. Psycholog, nauczyciele i personel administracyjny ściśle współpracują i opracowują plany wsparcia i interwencji, optymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów.

Obserwacja uczniów pod kątem zachowań społecznych, intelektualnych, emocjonalnych i motorycznych, pod kątem diagnozy trudności, indywidualnych potrzeb oraz w kierunku wzmacniania potencjału ucznia. Prowadzenie z uczniami indywidualnych rozmów o charakterze wspierającym lub interwencyjnym. Kształtowanie i wzmacnianie posiadanych zasobów z zakresu umiejętności społecznych i psycho-emocjonalnych uczniów. Analiza postępów szkolnych uczniów, przyczyn ewentualnych trudności w nauce oraz w kontaktach społecznych. Czuwanie nad dostosowaniem przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzenie zajęć grupowych z elementami Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu Kontroli Złości, Treningu Koncentracji i Zapamiętywania oraz psychoedukacji i zajęć profilaktycznych.

Czym jest iMeridian?

iMeridian to program mający za zadanie pomoc dzieciom potrzebującym dodatkowych lekcji, aby prawidłowo realizowały program nauczania, jak też przygotowanie utalentowanych uczniów do różnych konkursów i olimpiad przedmiotowych. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli, zarówno indywidualnie jak i w grupach.

Kursy iMeridian odbywają się w tygodniu oraz w soboty. Staramy się zapewnić naszym uczniom nie tylko zajęcia związane z programem nauczania, ale też dodatkowe kursy takie jak szachy czy taekwondo itp.

Kursy iMeridian adresowane są do naszych uczniów jak też ich rodziców i ich krewnych.

Poniżej przedstawiamy kursy oferowane w ramach iMeridian:

  • Język angielski
  • Język polski
  • Język hiszpański
  • Matematyka
  • Edukacja wczesnoszkolna
  • Zajęcia logopedyczne
  • Taekwondo