Zasady ubiegania się o stypendium edukacyjne Prezesa Meridian Sp. o.o.  na rok szkolny 2020/20201 do Międzynarodowego Liceum Meridian

 

 1.   Komisję stypendialną stanowi Prezes Meridian Sp. z o.o. i trzy wskazane przez niego osoby pracownicy dydaktyczni szkoły.
 2.   O stypendium  Prezesa Meridian Sp. z o.o. dla uczniów liceum  mogą się ubiegać uczniowie szkoły Meridian – Szkoły Podstawowej, Liceum oraz uczniowie innych szkół z polski i zagranicy. Uczniom, którzy ukończyli szkołę za granicą i nie pisali egzaminów po szkole podstawowej nie będą liczone punkty za w/w egzamin  procesie rekrutacji do stypendium. Uczniom, którzy aplikują do programu IB DP i wybrali przedmioty, z których nie przewidziano pisemnego egzaminu wstępnego, nie będą liczone punkty za w/w egzamin w procesie rekrutacji do stypendium.
 3.   Na rok szkolny 2020/2021 Liceum Meridian oferuje łącznie do 12 stypendiów i jest skierowane do uczniów  wszystkich klas liceum. Dla każdej klasy dedykowane są maksymalnie trzy programy stypendialne. Stypendium oferowane jest na jeden rok szkolny.Uczniowie klasy 12 (2 klasa IB DP) kwalifikują się do uzyskania  stypendium pod warunkiem uzyskania oceny minimum bardzo dobrej z zachowania, frekwencji 90 % z każdego przedmiotu, oraz oceny minimum 6 z przedmiotu na poziomie HL i oceny 7 z przedmiotu na poziomie SL; i wyników egzaminów ‘mock exams’ na poziomie – w przypadku przedmiotów na poziomie podstawowym – ocena 7,  w przypadku przedmiotów na poziomie rozszerzonym – ocena minimum 6.
 4.  Kandydaci do klasy pierwszej liceum mogą uzyskać zniżkę w wysokości 30 % czesnego za uzyskanie tytułu Laureata lub Finalisty Konkursu Kuratoryjnego w roku szkolnym 2020/2021. Zniżka będzie obowiązywała w kolejnym roku szkolnym pod warunkiem uzyskania promocji z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej. Zniżka nie będzie obowiązywać w programie IB DP. Uczeń będzie mógł przystąpić do programu stypendialnego.  W/w zniżki na usługi edukacyjne nie mogą być łączone ze Stypendium Prezesa Meridian Sp z o.o.
 5. Wnioski o stypendium muszą zostać złożone do 30 czerwca 2020 r, do godz. 15.00. Kandydat musi dostarczyć dokumenty w oryginale lub poświadczone kopie dokumentów (przez szkołę macierzystą lub notarialnie). Szkoła nie akceptuje skanów dokumentów. Po zakończonym procesie rekrutacji szkoła zwraca dokumenty w dniach 8-10 lipca, lub po 20 sierpnia 2020  w  godz. pracy sekretariatu.  W dniu podpisania umowy o  korzystaniu z programu stypendialnego przez ucznia wszystkie dokumenty muszą zostać zaprezentowane w oryginale. Kandydatem do stypendium może być tylko uczeń szkoły Meridian.
 6.  Komisja podejmie decyzję o przyznaniu stypendiów podejmie do dnia 8 lipca 2020 r. do g.15.00.
 7. Uzyskane punkty przelicza się na procenty i na podstawie uzyskanych w ten sposób wyników ustala się nazwiska osób które uzyskają stypendium. Wnioski stypendialne będą rozpatrywane wśród kandydatów,  którzy spełnią kryteria na poziomie minimum 70 % wymaganej liczby punktów. Spośród  kandydatów, którzy uzyskają wymaganą liczbę punktów, osoby o trzech najwyższych wynikach do klasy pierwszej i drugiej liceum uzyskają stypendia w wysokości: pierwsze stypendium 100 % czesnego, drugie stypendium 75% czesnego, trzecie stypendium 50% czesnego. Dla uczniów klas IB1 i IB2 przeznaczone są po trzy stypendia na klasę: jedno w wysokości 100% czesnego, jedno w wysokości 75% czesnego oraz jedno w wysokości 50% czesnego. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku procentowego decydującym kryterium będzie w następującej kolejności: średnia ocen z roku szkolnego ( uczeń nie może mieć oceny dostatecznej z żadnego przedmiotu), wyniki konkursu krajowego lub międzynarodowego, wynik z języka angielskiego z egzaminu wewnętrznego, i ocena z zachowania.
 8. Rodzice uczniów, którzy uzyskają stypendium zostaną poinformowani o decyzji w dniach 9-10 lipca 2020 telefonicznie lub mailowo.
 9. Przed podpisaniem umowy o świadczenie usług stypendialnych Rodzice muszą okazać wszystkie dokumenty uprawniające do stypendium w oryginale do weryfikacji. Szkoła nie akceptuje skanów dokumentów.
 10. W/w stypendium obejmuje tylko usługi edukacyjne, inne opłaty szkolne są ponoszone przez Rodziców/Prawnych Opiekunów.
 11. Prezes Meridian Sp. o.o. zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby stypendystów, którzy będą podlegali w/w kryteriom.
 12. Wszyscy kandydaci do stypendium, którzy złożyli dokumenty a nie uzyskali stypendium są zobowiązani do odbioru złożonych dokumentów do dnia 31 sierpnia 2020.
 13. W przypadku uzyskania stypendium, nie podlega ono wymianie na środki pieniężne lub inną formę.
 14. Uczeń, który uzyska  stypendium jest zobowiązany do minimum 90 % frekwencji na każdym przedmiocie w ciągu roku szkolnego oraz uzyskania minimalnej oceny zachowania bardzo dobrej w I i II semestrze. Uczeń musi spełnić w/w warunki oraz uzyskać na koniec roku świadectwo z wyróżnieniem, aby mógł ponownie przystąpić z wnioskiem do stypendium w kolejnym roku szkolnym.
 15. Decyzje komisji stypendialnej są ostateczne.

 

Kryteria stypendium do klasy 1 Liceum (dla absolwentów 8-ej klasy szkoły podstawowej)

 

KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE Punkty
Ocena zachowania 6 10
Świadectwo z wyróżnieniem Średnia ocen min. 4,75 10
Wyniki egzaminu ósmoklasisty (średnia punktów) 90 % -100% 10
Udział w konkursach krajowych,  konkursach Kuratoryjnych lub konkursach międzynarodowych Tytuł finalisty lub laureata 30
Udział w konkursach organizowanych przez podmioty niepubliczne Tytuł laureata (maksimum za dwa konkursy) 5-10
Dyplomy potwierdzające znajomość języka angielskiego FCE Certificate (B2)/

IELTS 5.0-6.0 /

TOEFL iBT 42-71 points

TOEFL Junior 850-900 points

10
CAE Certificate (C1)/

IELTS 6.5-7.0

TOEFL iBT 72-94 points

15
CPE Certificate (C2) /

IELTS 7.5-9.0

TOEFL iBT 95-120 points

20
Inne sukcesy edukacyjne Udział w konkurach edukacyjnych innego typu niż wyżej wymienione  

 

 

5

Sukcesy sportowe Dyplomy za osiągnięcia w zawodach i innych aktywnościach sportowych
Sukcesy artystyczne Dyplomy za osiągnięcia konkursach i innych aktywnościach artystycznych
                 Liczba stypendiów 

                                          Klasa 1 Liceum                

100 %  Stypendium                    1                                                               

75 %  Stypendium                     1                                                              

50 %  Stypendium                     1                                                              

 

Kryteria stypendium do klasy 2 Liceum (dla absolwentów 1 LO klasy szkoły ponadpodstawowej)

 

KRYTEIA OGÓLNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE Punkty
Ocena zachowania 6 10
Świadectwo z wyróżnieniem Średnia ocen min. 5,00 10
Wyniki egzaminu testów diagnostycznych Minimum 90 % 10
Udział w konkursach krajowych,  konkursach lub konkursach międzynarodowych Tytuł finalisty lub laureata 20
Udział w konkursach organizowanych przez podmioty niepubliczne Tytuł laureata (maksimum za dwa konkursy) 5-10
Dyplomy potwierdzające znajomość języka angielskiego FCE Certificate (B2)/

IELTS 5.0-6.0 /

TOEFL iBT 42-71 points

TOEFL Junior 850-900 points

10
CAE Certificate (C1)/

IELTS 6.5-7.0

TOEFL iBT 72-94 points

15
CPE Certificate (C2) /

IELTS 7.5-9.0

TOEFL iBT 95-120 points

20
Inne sukcesy edukacyjne Udział w konkurach edukacyjnych innego typu niż wyżej wymienione  

 

 

5

Sukcesy sportowe Dyplomy za osiągnięcia w zawodach i innych aktywnościach sportowych
Sukcesy artystyczne Dyplomy za osiągnięcia konkursach i innych aktywnościach artystycznych
                 Liczba stypendiów 

                                          Klasa 2 Liceum                

100 % Stypendium                     1                                                               

75 % Stypendium                       1                                                              

50 %  Stypendium                      1                                                              

 

Kryteria stypendium do klasy z programem Matury Międzynarodowej

 

KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE points
Ocena zachowania lub list polecający 6 10
Świadectwo z wyróżnieniem –          Świadectwo z czerwonym paskiem w polskim systemie edukacji (średnia ocen min. 4,75)

–          Świadectwo z wyróżnieniem otrzymane w innym systemie edukacji (średnia ocen min. 85%)

10
Dyplomy potwierdzające znajomość języka angielskiego CAE Certificate (C1)/

IELTS 6.5-7.0

TOEFL iBT 72-94 punktów

10
CPE Certificate (C2) /

IELTS 7.5-9.0

TOEFL iBT 95-120 punktów

15
Udział w konkursach krajowych,  Konkursach Kuratoryjnych lub konkursach międzynarodowych Tytuł finalisty lub laureata 30
Wyniki egzaminów wstępnych

 

* uczniom, którzy aplikują do programu IB DP i wybrali przedmioty, z których nie przewidziano pisemnego egzaminu wstępnego (np. Visual Arts HL), nie będą liczone punkty za w/w egzamin w  procesie rekrutacji do stypendium

Wyniki z trzech przedmiotów na poziomie wyższym

(egzminy pisemne):

 

95-100%-15 punktów

90-94% – 10 punktów

85-89% – 5 punktów

0-45
Działalność charytatywna Dyplomy potwierdzające zaangażowanie w działalność charytatywną 5
Inne sukcesy edukacyjne potwierdzone dyplomami Udział w konkurach edukacyjnych innego typu niż wyżej wymienione  

 

 

5

Osiągnięcia sportowe Dyplomy za osiągnięcia w zawodach i innych aktywnościach sportowych
Osiągnięcia artystyczne Dyplomy za osiągnięcia w konkursach i innych aktywnościach artystycznych
Liczba stypendiów przewidziana dla kandydatów do klasy 11

                                  

100 % Stypendium                     1

75 %  Stypendium                     1

50 %  Stypendium                     1