1. Komisję stypendialną stanowi Prezes Meridian Sp z o.o i trzy wskazane przez niego osoby pracownicy dydaktyczni szkoły.
 2. O stypendium  Prezesa Meridian Sp. z o.o. dla uczniów liceum  mogą się ubiegać uczniowie szkoły Meridian – Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum oraz uczniowie innych szkół z polski i zagranicy. Uczniom, którzy ukończyli szkołę za granicą i nie pisali egzaminów po szkole podstawowej i gimnazjum nie będą liczone punkty za w/w egzamin  procesie rekrutacji do stypendium. Uczniom, którzy aplikują do programu IB DP i wybrali przedmioty, z których nie przewidziano pisemnego egzaminu wstępnego, nie będą liczone punkty za w/w egzamin w procesie rekrutacji do stypendium.
 3. Stypendium Prezesa Meridian Sp z o.o oferuje łącznie do 12 stypendiów i jest skierowane dla uczniów  klasy pierwszej liceum oraz klasy pierwszej IB1 na rok akademicki 2019/2020. Dla każdej klasy dedykowane są trzy programy stypendialne. W klasie 9 (pierwsza klasa liceum czteroletniego) oraz klasie 10 liceum (pierwsza klasa liceum trzyletniego) program stypendialny oferowany jest na jeden rok szkolny. Dla uczniów klasy 11-12 ( I klasa IB DP oraz 2 klasa IB DP) program jest oferowany na dwa lata pod warunkiem uzyskania oceny minimum bardzo dobrej z zachowania, frekwencji 90 % z każdego przedmiotu.
 4. Kandydaci do klasy pierwszej liceum mogą uzyskać zniżkę w wysokości 30 % czesnego za uzyskanie tytułu Laureata lub Finalisty Konkursu Kuratoryjnego w roku szkolnym 2018/2019. Zniżka będzie obowiązywała w kolejnym roku szkolnym pod warunkiem uzyskania promocji z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej. Zniżka nie będzie obowiązywać w programie IB DP. Uczeń będzie mógł przystąpić do programu stypendialnego.  W/w zniżki na usługi edukacyjne nie mogą być łączone ze Stypendium Prezesa Meridian Sp z o.o.
 5. W roku szkolnym 2020/2021 do stypendium mogą aplikować kandydaci do Liceum Meridian oraz uczniowie szkoły oraz korzystający ze stypendium w roku szkolnym 2019/2020.
 6. Wnioski o stypendium muszą zostać złożone do 28 czerwca 2019 r, do godz. 15.00. Kandydat musi dostarczyć dokumenty w oryginale lub poświadczone kopie dokumentów (przez szkołę macierzystą lub notarialnie). Szkoła nie akceptuje skanów dokumentów. Po zakończonym procesie rekrutacji szkoła zwraca dokumenty w dniu 5 lipca 2019 i w dniach 7-9 lipca, lub po 20 sierpnia 2019  w godz. pracy sekretariatu. W dniu podpisania umowy o  korzystaniu z programu stypendialnego przez ucznia wszystkie dokumenty muszą zostać zaprezentowane w oryginale. Kandydatem do stypendium może być tylko uczeń szkoły Meridian.
 7. Komisja podejmie decyzję o przyznaniu stypendiów podejmie do dnia 5 lipca 2019 r. do g.15.00.
 8. Uzyskane punkty przelicza się na procenty i na podstawie uzyskanych w ten sposób wyników ustala się nazwiska osób które uzyskają stypendium. Wnioski stypendialne będą rozpatrywane wśród kandydatów,  którzy spełnią kryteria na poziomie minimum 79 % wymaganej liczby punktów. Spośród kandydatów, którzy uzyskają wymaganą liczbę punktów, osoby o trzech najwyższych wynikach do klasy pierwszej liceum trzyletniego i pierwszej czteroletniego uzyskają stypendia w wysokości: pierwsze stypendium 100 % czesnego, drugie stypendium 75% czesnego, trzecie stypendium 50% czesnego. Dla klasy 1 IBDP przeznaczonych jest sześć stypendiów.  Dwa w wysokości 100% czesnego, dwa w wysokości 75% czesnego oraz dwa w wysokości 50% czesnego.W przypadku uzyskania takiego samego wyniku procentowego decydującym kryterium będzie w następującej kolejności: wyniki konkursu kuratoryjnego, krajowego lub miedzynarodowego, wynik egzaminów zewnętrznych (OKE), wynik z języka angielskiego z egzaminu wewnętrznego, i ocena z zachowania.
 9. Rodzice uczniów, którzy uzyskają stypendium zostaną poinformowani o decyzji w dniach 8-9 lipca telefonicznie lub mailowo.
 10. Przed podpisaniem umowy o świadczenie usług stypendialnych Rodzice muszą okazać wszystkie dokumenty uprawniające do stypendium w oryginale do weryfikacji. Szkoła nie akceptuje skanów dokumentów.
 11.  W/w stypendium obejmuje tylko usługi edukacyjne, inne opłaty szkolne są ponoszone przez Rodziców/Prawnych Opiekunów.
 12.  Prezes Meridian Sp. o.o. zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby stypendystów, którzy będą podlegali w/w kryteriom.
 13.  Wszyscy kandydaci do stypendium, którzy złożyli dokumenty a nie uzyskali stypendium są zobowiązani do odbioru złożonych dokumentów do dnia 31 sierpnia 2019.
 14. W przypadku uzyskania stypendium, nie podlega ono wymianie na środki pieniężne lub inną formę.
 15. Uczeń, który uzyska  stypendium jest zobowiązany do minimum 90 % frekwencji na każdym przedmiocie w ciągu roku szkolnego oraz uzyskania minimalnej oceny zachowania bardzo dobrej w I i II semestrze. Uczeń musi spełnić w/w warunki oraz uzyskać na koniec roku świadectwo z wyróżnieniem, aby mógł ponownie przystąpić z wnioskiem do stypendium w kolejnym roku szkolnym.
 16. Decyzje komisji stypendialnej są ostateczne.

Kryteria stypendium do klasy 1 Liceum (dla absolwentów 8-ej klasy szkoły podstawowej i 9-tej klasy gimnazjum)

KRYTEIA OGÓLNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE Punkty
Ocena zachowania 6 10
Świadectwo z wyróżnieniem Średnia ocen min. 4,75 10
Wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego (średnia punktów) 90 % -100% 10
Udział w konkursach krajowych, konkursach Kuratoryjnych lub konkursach międzynarodowych Tytuł finalisty lub laureata 30
Udział w konkursach organizowanych przez podmioty niepubliczne Tytuł laureata (maksimum za dwa konkursy) 5-10
Dyplomy potwierdzające znajomość języka angielskiego FCE Certificate (B2)/
IELTS 5.0-6.0 /
TOEFL iBT 42-71 punktów
TOEFL Junior 850-900 punktów
10
CAE Certificate (C1)/
IELTS 6.5-7.0
TOEFL iBT 72-94 punktów
15
CPE Certificate (C2) /
IELTS 7.5-9.0
TOEFL iBT 95-120 punktów
20
Inne sukcesy edukacyjne Udział w konkurach edukacyjnych innego typu niż wyżej wymienione 5
Sukcesy sportowe Dyplomy za osiągnięcia w zawodach i innych aktywnościach sportowych
Sukcesy artystyczne Dyplomy za osiągnięcia konkursach i innych aktywnościach artystycznych
  Liczba stypendiów
  Klasa 1 Liceum ( czteroletnie) Klasa 1 liceum (trzyletnie)
100% Stypendium 1 1
75% Stypendium 1 1
50% Stypendium 1 1

Kryteria stypendium do klasy z programem Matury Międzynarodowej

KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE punkty
Ocena zachowania lub list polecający 6 10
Świadectwo z wyróżnieniem – Świadectwo z czerwonym paskiem w polskim systemie edukacji (średnia ocen min. 4,75)
– Świadectwo z wyróżnieniem otrzymane w innym systemie edukacji (średnia ocen min. 85%)
10
Dyplomy potwierdzające znajomość języka angielskiego CAE Certificate (C1)/
IELTS 6.5-7.0
TOEFL iBT 72-94 punktów
10
CPE Certificate (C2) /
IELTS 7.5-9.0
TOEFL iBT 95-120 punktów
15
Udział w konkursach krajowych, Konkursach Kuratoryjnych lub konkursach międzynarodowych Tytuł finalisty lub laureata 30
Wyniki egzaminów wstępnych

* uczniom, którzy aplikują do programu IB DP i wybrali przedmioty, z których nie przewidziano pisemnego egzaminu wstępnego (np. Visual Arts HL), nie będą liczone punkty za w/w egzamin w procesie rekrutacji do stypendium

Wyniki z trzech przedmiotów na poziomie wyższym
(egzminy pisemne):
95-100%-15 punktów

90-94% – 10 punktów
85-89% – 5 punktów
0-45
Działalność charytatywna Dyplomy potwierdzające zaangażowanie w działalność charytatywną 5
Inne sukcesy edukacyjne potwierdzone dyplomami Dyplomy potwierdzające zaangażowanie w działalność charytatywną 5
Osiągnięcia sportowe Dyplomy za osiągnięcia w zawodach i innych aktywnościach sportowych 5
Osiągnięcia artystyczne Dyplomy za osiągnięcia w konkursach i innych aktywnościach artystycznych 5
Liczba stypendiów przewidziana dla kandydatów do klasy 11
100% Stypendium 2
75% Stypendium 2
50% Stypendium 2