ZASADY PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO PROGRAMU Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ, IB DP

1. PIERWSZY ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna jest pierwszym etapem procesu rekrutacji kandydatów do programu IB DP.  Przeprowadzana jest przez koordynatora programu IB DP i / lub wicedyrektora Liceum Meridian. Rozmowa ma na celu:

– zweryfikować stopień znajomości języka angielskiego w mowie;
– poznać program edukacyjny realizowany przez kandydata w trakcie trzech ostatnich lat nauki oraz jej/jego motywację do realizacji  programu  IB DP;
– udzielić kandydatom wskazówek pomocnych w wyborze przedmiotów.

Wymagane dokumenty

Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat powinien stawić z następującymi dokumentami:

– świadectwo szkolne z ostatniej klasy
– zestawienie bieżących wyników nauczania wraz z oceną z zachowania oraz uzyskaną frekwencją,
– wyniki egzaminów końcowych z poprzedniego etapu edukacyjnego (jeśli są dostępne),
– dyplomy potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (jeśli są dostępne),
– dyplomy za wolontariat (jeśli są dostępne).

Śwadectwa szkolne, zaświadczenia o wynikach egzaminów lub zestawienia bieżących wyników nauczania muszą zostać przetłumaczone na język polski, jeżli zostały wydane w innym języku niż język polski. Tłumaczenia dokumentów muszą być potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

Ocena z zachowania i frekwencja

Aplikacja kandydata zostanie rozpatrzona jeżeli jej/jego ocena z zachowania nie będzie niższa niż ‘dobre’ (4).  Frekwencja nie może być niższa niż 85%.

Opłata egzaminacyjna

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy z maturą międzynarodową zobowiązani są do wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 200 PLN lub równowartości w PLN przy wpłatach zagranicznych (tu można sprawdzić kurs walut).

Z opłaty zwolnieni są uczniowie uczęszczający do klasy 1 (Pre-IB) Liceum Meridian.

 • Wpłaty w Polsce należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:  09 1090 1694 0000 0001 2265 4463 (Santander Bank).
 • Dla wpłat dokonywanych za granicą prosimy użyć konta:   PL  09 1090 1694 0000 0001 2265 4463 (Santander Bank, kod SWIFT: WBKPPLPP)

Przelew musi zawierać imię i nazwisko kandydata oraz adnotację „Opłata za egzamin wstępny do IB DP”.

W dniu pierwszego egzaminu kandydat musi przedłożyć w sekretariacie wydrukowane potwierdzenie wpłaty.

2. DRUGI ETAP – EGZAMINY PISEMNE

Do egzaminów wstępnych można przystąpić w trakcie dni otwartych  szkoły oraz w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

Kandydaci przystępują do egzaminów pisemnych z przedmiotów, które zostały zadeklarowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej jako wybrane kursy w programie IB DP.

Kandydat zdał egzamin wstępny jeżeli uzyskał wynik:
65%   z przedmiotu zadeklarowanego na poziomie podstawowym, oraz
85%   z przedmiotu zadeklarowanego na poziomie wyższym.

Przedmioty wymagane w procesie rekrutacji

Kandydaci przystępują do egzaminów pisemnych z przedmiotów zadeklarowanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej jako wybrane kursy w programie IB DP. Mogą one obejmować następujące kursy:

 • Język angielski  (jako język obcy)
  (obowiązuje wszystkich kandydatów, których językiem ojczystym nie jest j.angielski oraz kandydatów, którzy w trakcie trzech ostatnich lat nauki nie realizowali kursu analizy i interpretacji literatury w j.angielskim)
 • Kandydat zostanie zwolniony z egzaminu wstępnego z języka angielskiego jako języka obcego, jeżeli przedstawi certyfikat potwierdzający zaawansowaną znajomość języka angielskiego uzyskany w trakcie ostatnich trzech lat, np. CAE, IELTS (6,5-7,0) lub TOEFL iBT (72-94 punktów).
 • Język angielski A (język ojczysty)
  (obowiązuje kandydatów, których językiem ojczystym jest j.angielski oraz kandydatów, którzy  w trakcie trzech ostatnich lat nauki realizowali kurs analizy i interpretacji literatury w j.angielskim)
 • Język polski A (język ojczysty)
  (obowiązuje kandydatów, których językiem ojczystym jest j.polski oraz  kandydatów, którzy  w trakcie trzech ostatnich lat nauki realizowali kurs analizy i interpretacji literatury w j.polskim)
 • Język francuski / niemiecki / hiszpański
 • Matematyka
 • Geografia
 • Historia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Ekonomia i zarządzanie biznesem – podstawą przyjęcia jest weryfikacja poziomu płynności języka angielskiego i umiejętności analitycznego myślenia. Z tego powodu wyniki egzaminu z języka angielskiego muszą wynosić co najmniej 85%, a z matematyki minimum 65%. 
 • Psychologia – kandydat zobowiązany jest do:
  – napisania listu motywacyjnego o długości 200-250 słów, w  którym przedstawi powody, dla których planuje uczestniczyć w kursie psychologii, oraz udowodni swoją ogólną wiedzę na temat tego, czym zajmuje się psychologię jako dziedzina nauki;
  – wykazania się zaawansowaną znajomością języka angielskiego, stąd wynik egzaminu z języka angielskiego musi wynosić co najmniej 85%.
 • Informatyka SL – kandydat musi:
  – zdać egzamin wstępny z wiedzy ogólnej z zakresu informatyki;
  – uzyskać minimum 65% z egzaminu wstępnego z matematyki.
 • Sztuki wizualne – kandydat zobowiązany jest do:
  – przedłożenia podpisanego portfolio (w formie skoroszytu lub segregatora) składającego się z 6 – 8 prac wykonanych samodzielnie, np. szkice, akwarele, zdjęcia, zdjęcia własnych obrazów itp. Prace muszą zawierać krótki opis zastosowanej techniki oraz okoliczności ich powstania.
   -napisania listu motywacyjnego o długości 200-250 słów, w którym skomentuje swoje zainteresowanie sztuką oraz powody, dla których planuje wybrać kurs sztuk wizualnych.

3.OSTATNI ETAP

Finalizacja procesu rekrutacji natępuje z momentem:

 • potwierdzenia przez szkołę wyboru przedmiotów dokonanych przez kandydata,
 • dostarczenia wymaganych dokumentów (patrz wyżej ‘Wymagane dokumenty’),
 • podpisania umowy o świadczenie usługi edukacyjnej w zakresie programu IB DP,
 • dokonania opłaty wynikających z zapisów umowy.