Rekrutacja do wszystkich szkół:

Telefon:  574 797 778

E-mail: admissions@thamesbritishschool.pl

REKRUTACJA DO MIĘDZYNARODOWYCH SZKÓŁ MERIDIAN  

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY

 1. Formularz zgłoszenia dostępny jest w szkole podczas Dni Otwartych, można go również pobrać w sekretariacie Szkoły lub ściągnąć tu 
 2. Zgłoszenia do szkoły można dokonać dostarczając wypełniony formularz do sekretariatu szkoły lub przesyłając go mailem.
 3. Zgłoszenia może dokonać pełnoletni Kandydat lub jego Rodzice / Opiekunowie prawni, jeżeli Kandydat nie uzyskał pełnoletniości.

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI – EGZAMINY WSTĘPNE

 1. Rekrutacja do Szkoły Podstawowej / Liceum / IB Meridian rozpoczyna się w semestrze wiosennym.
 2. Każdy kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu pisemnego.
 3. Każdy kandydat musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem oraz przybory piśmienne i pomoce (linijka, gumka, itp.) Podczas egzaminu z matematyki nie można korzystać z kalkulatora.
 4. Kandydaci przystępują do egzaminu z języka angielskiego i matematyki. Kandydaci polscy – dodatkowo – z języka polskiego.
 5. Szkoła informuje Rodziców  i kandydatów o końcowym wyniku egzaminu wstępnego.

DRUGI ETAP – ROZMOWA Z KANDYDATEM

 1. Na ustaloną wcześniej rozmowę niepełnoletni kandydat przybywa z Rodzicem lub Opiekunem prawnym. Na tym etapie rekrutacji wymagany jest komplet dokumentów.
 2. Ostateczne przyjęcie ucznia do szkoły może nastąpić po przedłożeniu oryginałów wymaganych dokumentów. W dokumentacji szkolnej mogą być przechowywane oryginały lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem i dostarczone przez Rodziców do szkoły.
 3. Rozmowę z kandydatem przeprowadza dyrekcja szkoły.
 4. Informacja o przyjęciu kandydata do szkoły przekazywana jest drogą mailową lub telefoniczną.

TRZECI ETAP REKRUTACJI

Finalizacja procesu rekrutacji następuje z momentem:

 • dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów,
 • podpisania kontraktu przez Rodziców Kandydata (lub jego prawnych opiekunów) i Dyrektora szkoły,
 • dokonania opłaty wpisowej,
 • złożenia wypełnionego formularza aplikacyjnego.


Sytuacje wyjątkowe

 1. Kandydaci nie mający możliwości przystąpienia do egzaminu wstępnego podczas dni otwartych, proszeni są o jak najszybsze dostarczenie wypełnionego zgłoszenia do szkoły w formie załącznika do maila lub osobiście oraz o kontakt z Dyrekcją, która ustali tryb rekrutacji oraz termin spełnienia wszystkich formalności. O trybie tym Kandydat / Rodzice / Opiekunowie prawni poinformowani zostaną drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Kandydaci przybywający do Polski zza granicy w okresie wakacyjnym mają możliwość przystąpienia do egzaminu pisemnego w sesji letniej (po 16 sierpnia). W takim przypadku obowiązują zasady opisane w punkcie 1. Wszystkie formalności muszą zostać zakończone do 31 sierpnia.
 3. W sytuacji, kiedy Kandydat kwalifikuje się do przyjęcia do klasy innej niż 0 i 1, Rodzice / Opiekunowie prawni Kandydata proszeni są o kontakt z Dyrekcją, która oceni zgodność programu realizowanego w szkole Meridian oraz tego, jaki realizował Kandydat. W przypadku istnienia takiej zgodności i braku jakichkolwiek warunków wykluczających przyjęcie Kandydata Dyrekcja ustali tryb rekrutacji. Wszystkie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), lub zasady ustalone przez organizację IBO (w przypadku uczniów IBDP) będą przestrzegane.

Wymagane dokumenty

 1. Poprawnie wypełniony formularz aplikacyjny.
 2. Oryginał dokumentu tożsamości ze zdjęciem powinien być dostarczony do wglądu (uczniowie międzynarodowi).
 3. zdjęcia (paszportowe).
 4. Świadectwo ukończenia poprzedniej klasy.
 5. Świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły.
 6. Wyniki egzaminów końcowych z poprzedniej szkoły (np. ósmoklasisty).
 7. Tłumaczenia przysięgłe dokumentów wydanych w innym języku niż polski.
 8. Opinia o uczniu oraz zestawienie wyników nauczania za dany rok szkolny wydane przez szkołę w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego.
 9. Zaświadczenia o dysfunkcjach typu dysleksja, dysortografia, dysgrafia, itp. / zgodnie z decyzją Rodziców (Opiekunów Prawnych)

Pobierz formularz aplikacyjny