Kliknij tutaj aby pobrać wersja pdf

2019-2020 Oferta Edukacyjna i Opłaty za Szkołę

Ustalając zakres usług oraz wysokość opłat, Zarząd oraz Dyrektorzy Szkół biorą pod uwagę szereg czynników takich jak przystępność cenowa, zapotrzebowanie rynku, konkurencyjność w stosunku do innych szkół międzynarodowych, rosnące koszty operacyjne, koszty wdrożenia programów Cambridge oraz IB, a także nieustanną potrzebę pozyskiwania wykwalifikowanych nauczycieli z rynku lokalnego i zagranicznego. To tylko niektóre z trudności z jakimi zmagamy się, aby zapewnić kształcenie najwyższej jakości za wyjątkowo konkurencyjną cenę.

Nasz rok szkolny trwa od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. i jest podzielony na 2 semestry.

 * na podstawie oficjalnego kalendarza szkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

I. Opłaty (2019/2020)

Rok Szkolny
2019/2020
Opłata rejestracyjna Opłata dodatkowa* Czesne
(miesięczne)
Czesne** (roczne) Opłaty za 
egzamin
Szkoła podstawowa
Klasy 0 (Preschool) 2400 2500 3225 25800 tba
Klasy 1-3 2400 2500 3600 28800 tba
Klasy 4-8 2400 2500 3725 29800 tba
Szkoła średnia
Klasy 9-10 2400 2500 3975 31800 tba
Klasy 11-12 (IB-DP) 3000

* Płatne jednorazowo, na początku nowego roku szkolnego
** Regularne czesne uiszcza się w 8 ratach

II. Harmonogram uiszczania opłat w roku szkolnym 2019/2020

Rodzaje opłat Harmonogram uiszczania opłat
Opłata rejestracyjna w ciągu tygodnia od podpisania umowy
Opłata dodatkowa do 5 września 2019 r.
Czesne 1. rata w ciągu tygodnia od podpisania umowy
2. rata do 5 października 2019 r.
3. rata do 5 listopada 2019 r.
4. rata do 5 grudnia 2019 r.
5. rata do 5 stycznia 2020 r.
6. rata do 5 lutego 2020 r.
7. rata do 5 marca 2020 r.
8. rata Do 5 kwietnia 2020 r.

1. Wszystkie płatności należy uiszczać w złotych polskich przelewem bankowym (proszę pamiętać: wszystkie opłaty bankowe pokrywa płatnik, łącznie z opłatami bankowymi w Polsce).
2. Inne opłaty (związane z procesem edukacji), to jest za transport do szkoły, płatne zajęcia dodatkowe, zieloną szkołę itd. będą płatne zgodnie z indywidualnymi ustaleniami pomiędzy rodzicami i szkołą.
3. Rejestracja do szkoły może zostać anulowana pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów bez poniesienia kosztów (z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej i opłaty dodatkowej) przed pierwszym dniem rozpoczęcia zajęć.

III. Następujące usługi są wliczone w czesne:

Szkoła podstawowa

Wszystkie zajęcia szkolne od godz. 8:00 do godz. 16:00 lub do ostatniej planowej lekcji w dni nauki szkolnej są wliczone w czesne:

• Realizacja podstawy programowej MEN oraz programu Cambridge dla szkół podstawowych
• Dodatkowe języki obce takie jak niemiecki, hiszpański, francuski, chiński (grupa musi liczyć przynajmniej 5 uczniów zainteresowanych tym samym językiem na tym samym poziomie)
• Klasowe pomoce dydaktyczne
• Wycieczki na terenie Warszawy
• Transport do miejsc obowiązkowych zajęć szkolnych
• Imprezy i warsztaty dla uczniów
• Pomoc pielęgniarska, psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i dietetyczna
• Dostęp do obiektów sportowych: sala gimnastyczna oraz basen poza terenem szkoły
• Dostęp do pracowni przyrodniczej, plastycznej i informatycznej/multimedialnej
• Biblioteka wielojęzyczna
• Opieka na świetlicy do godz.17:40
• Ubezpieczenie uczniów

Szkoła średnia

Wszystkie zajęcia szkolne od godz. 8:30 do ostatniej planowej lekcji w dni nauki szkolnej są wliczone w czesne:

• Realizacja podstawy programowej MEN oraz programu IBDP w szkole średniej
• Wycieczki na terenie Warszawy
• Transport do miejsc obowiązkowych zajęć szkolnych
• Klasowe pomoce dydaktyczne
• Rozmowy o karierze
• Dodatkowe języki obce takie jak niemiecki, hiszpański, francuski (grupa musi liczyć przynajmniej 5 uczniów zainteresowanych tym samym językiem na tym samym poziomie)
• Imprezy, seminaria i warsztaty dla uczniów
• Dostęp do programu doradztwa zawodowego
• Pomoc pielęgniarska, psychologiczna, pedagogiczna
• Dostęp do obiektów sportowych
• Dostęp do pracowni biologiczno-chemicznej, plastycznej i informatycznej /multimedialnej
• Biblioteka wielojęzyczna
• Działania Samorządu Uczniowskiego
• Zajęcia dodatkowe (kluby)
• Ubezpieczenie uczniów

  Poniższe pozycje nie są wliczone w czesne:

• Obiady szkolne
• Transport
• Wycieczki poza Warszawę, zielona szkoła, imprezy dedykowane i dodatkowe lekcje muzyki
Indywidualne dodatkowe lekcje wyrównawcze
• Pomoce dydaktyczne w programie IB (kalkulator GD, pomoce na zajęcia plastyczne, repetytoria)
• Zajęcia dodatkowe (kluby) organizowane przez firmy zewnętrzne
• Międzynarodowe i ogólnopolskie zajęcia w ramach Experience Week oraz program wymiany uczniowskiej
• Dodatkowe lekcje języków obcych innych niż te oferowane przez szkołę.

IV. Inne Opłaty

 1. Opłata Rejestracyjna: Opłata rejestracyjna jest bezzwrotna. Opłata rejestracyjna jest opłatą jednorazową, bezzwrotną, stosowaną wobec nowo przyjętych uczniów.
 2. Opłata Dodatkowa: Opłata dodatkowa jest bezzwrotna. Jest to jednorazowa opłata, którą należy uregulować na początku roku szkolnego. Obejmuje ona następujące pozycje:

a) Szkoła Podstawowa:
Mundurki, podręczniki anglojęzyczne i polskojęzyczne, materiały pomocnicze dla uczniów oraz oraz materiały do zajęć bibliotecznych, między innymi pomoce naukowe online oraz książki do wybranych przedmiotów, wydatki klasowe, dziennik elektroniczny (Librus), utrzymanie obiektu.

b) Szkoła Średnia:
Mundurki, podręczniki anglojęzyczne i polskojęzyczne dla uczniów pre-IB, podręczniki do programu IBDP (IB1, IB2) z przedmiotów obowiązkowych (maksymalnie sześciu z wyłączeniem kursów językowych na poziomie A), które zostały wybrane przez kandydata i zaakceptowane przez szkołę w terminie do połowy czerwca; materiały pomocnicze dla uczniów oraz materiały do zajęć bibliotecznych, między innymi pomoce naukowe online oraz książki do wybranych przedmiotów, wydatki klasowe, dziennik elektroniczny (Librus), utrzymanie obiektu itp.

 1. Opłata rejestracyjna za egzamin IB DP

Opłatę rejestracyjną należy uiścić w listopadzie w ostatnim roku nauki w programie IBDP (klasa 12). Opłata ta nie jest wliczona w czesne. Opłata jest pobierana przez Organizację IBO, a jej wysokość jest ustalana corocznie dla każdej sesji egzaminacyjnej. Po rejestracji ucznia do egzaminów IBDP, kandydat otrzymuje fakturę wygenerowaną przez system IBIS. Należność za fakturę rodzice kandydata kwotę, którą rodzice kandydata płacą Organizacji IBO za pośrednictwem szkoły. Podana na fakturze kwota, wraz z opłatą z kosztami administracyjnymi oraz kosztami przelewu bankowego w wysokości 50 zł, powinna zostać wpłacona na szkolny rachunek bankowy. Po otrzymaniu zbiorczej faktury za dokonane rejestracje do danej sesji egzaminacyjnej, szkoła przekazuje należną kwotę doOrganizacji IBO.

 1. Testy płynności w języku angielskim

Pod koniec każdego roku szkolnego, uczniowie szkoły Meridian przystąpią do testów Cambridge (Cambridge English Qualification tests) dostosowanych do ich grupy wiekowej. Celem testów jest przekazanie uczniom informacji zwrotnej na temat ich postępów w nauce języka oraz zmotywowanie ich do dalszej nauki. Opłata za testy nie jest wliczona w czesne.

V. Zniżki

 • Zniżka dla rodzeństwa: Rodziny w których jest więcej niż jedno dziecko otrzymają zniżkę dla rodzeństwa. Zniżka dla każdego dziecka z rodzeństwa uczęszczającego do szkoły wyniesie 1000 zł na rok.
 • W przypadku jednorazowej płatnośći całości czesnego , oferujemy dodatkowe 5% zniżki jeśli płatność zostanie uiszczona do 1 sierpnia 2019 roku.

VI. Promocja w przypadku wczesnej rejestracji

 • Bardzo wczesna rejestracja – zniżka 1800 zł na ucznia jest oferowana w przypadku wczesnej rejestracji (do 31 marca) oraz uiszczenia opłaty rejestracyjnej i pierwszej raty czesnego w ciagu tygodnia od podpisania umowy.
 • Wczesna rejestracja – zniżka 1000 zł na ucznia jest oferowana w przypadku wczesnej rejestracji (między 1 kwietnia a 30 kwietnia) oraz uiszczenia opłaty rejestracyjnej i pierwszej raty czesnego w ciagu tygodnia od podpisania umowy.

 VII. Rejestracja w trakcie roku szkolnego

Rodzina zapisująca dziecko w trakcie roku szkolnego wniesie opłaty stosownie do liczby miesięcy pozostałych do końca roku szkolnego.

VIII. Płatności 

Opłaty należy regulować z góry zgodnie z datami zapisanymi w umowie. Do uiszczania opłat i/lub innych kosztów, prosimy używać szkolnego rachunku bankowego podanego w umowie. W celu zapewnienia identyfikacji ucznia, prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia przy dokonywaniu wszystkich płatności na konto szkoły.

IX. Stypendium

Rodziny, których dzieci wyróżniają się wynikami w nauce, osiągnięciami sportowymi lub działalnością społeczną, a które nie mogą uiścić całości czesnego ze względu na dochód, mogą ubiegać się o stypendium. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z dyrektorem ds. rekrutacji.

X. Ogólne warunki

 • Wszystkie zniżki dotyczą wyłącznie opłat czesnego.
 • W przypadku uprawnienia do kilku zniżek, zastosowanie ma najększa z nich. Wyjątek stanowi zniżka dla rodzeństwa, co oznacza, że uczniowi można przyznać zniżkę dla rodzeństwa oraz dodatkowo inną zniżkę.
 • W przypadku opóźnień w płatnościach, zostaną naliczone odsetki ustawowe.