Język angielski nauczany jest w Meridian jako pierwszy język obcy i jest on obowiązkowym językiem dla wszystkich uczniów. Na początku każdego roku szkolnego diagnozujemy poziom biegłości językowej naszych uczniów. Wyniki testów poziomujących są podstawą podziału klas pierwszych na grupy w zależności od poziomu zaawansowania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFRL).

Nauczanie języka angielskiego odbywa się dwutorowo. Uczniowie uczestniczą w zajęciach tzw. podręcznikowych, które koncentrują się na doskonaleniu znajomości słownictwa, gramatyki, oraz rozwijaniu sprawności czytania ze zrozumieniem. Dodatkowo oferujemy zajęcia konwersacyjno-pisarskie, które kładą nacisk na doskonalenie umiejętności mówienia i pisania.  Oprócz tego, w klasach pierwszych Liceum (Pre-IB) szkoła oferuje zajęcia z zakresu tworzenia tekstów naukowych. Wspomniane zajęcia widnieją w tygodniowym planie nauczania i obowiązują uczniów Meridian.

Uczniowie gimnazjum i liceum mają również obowiązek nauki drugiego języka obcego. W szkole Meridian można wybrać j.hiszpański, j.francuski lub j.niemiecki. W przypadku zainteresowania j. rosyjskim, szkoła może zaoferować nauczanie również tego języka.

Zgodnie z prawem oświatowym, obywatele polscy zobowiązani są do nauki swojego języka ojczystego. Wymagane jest również, aby obcokrajowcy mieli możliwość nauki języka polskiego jako języka obcego. Szkoła Meridian wychodzi naprzeciw tymże wymaganiom organizując nauczanie języka polskiego.